תכל'ס - מה צריך

 • חדר שקט ומבודד
 • מחשב עם כל הציוד הנלווה
 • מצלמה תקינה
 • טלפון חכם וטעון במצב שקט
 • אפליקציית זום במחשב ובנייד
 • אפליקציה לסריקת מסמכים במחשב ובנייד
 • רשת אינטרנט
 • תעודה מזהה
 • דפים, כלי כתיבה וחומר עזר מותר

לתשומת ליבכם

 • וודאו ששם הפרופיל בזום הוא שמכם המלא
 • וודאו שהשעון במחשב מכוון
 • מקמו את המצלמה בזוית שתציג את סביבת העבודה כולל מסך המחשב, שולחן העבודה והידיים
 • כנסו ללי-מוד 30 דק' לפני מועד הבחינה
 • מלאו הצהרה מקוונת והתחייבות לטוהר הבחינות

שימו לב כי קיימים שני סוגי מבחנים בלי-מוד:

 1. מבחן באמצעות תיבת מטלה (מבחן עם שאלות פתוחות)
 2. בוחן (מבחן עם שאלות לבחירה)

רגע האמת - בואו נירגע ונתחיל

 • במהלך הבחינה שימוש במכשיר הנייד יתאפשר לצרכי צילום, סריקה וקשר עם הבוחן, במידת הצורך
 • יש להזדהות ע"י הצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה או תעודת סטודנט בספיר
 • יש למסור מספר טלפון ליצירת קשר במהלך הבחינה בצ'ט הפרטי מול הבוחן

בשעה טובה!

עם קבלת אישור הבוחן, תוכלו להיכנס לקישור ולהתחיל בבחינה

נגעתם - נסעתם - נכנסתם לאתר הקורס בזמן הבחינה = השתתפתם בבחינה

 • תקשורת עם הבוחן תעשה באמצעות הצ'ט הפרטי בזום
 • אין להשתמש באוזניות, בתמונת רקע, בבחומר עזר שלא אושר מראש
 • אין להקליט או לצלם במהלך הבחינה
 • אין לקום מהכסא ללא אישור הבוחן
 • במקרה של תקלה - עדכנו את הבוחן במייל או בנייד

במבחן באמצעות תיבת מטלה (מבחן עם שאלות פתוחות)

 • הנכם מחויבים לסרוק את דפי התשובות הממוספרים
 • תינתן תוספת זמן של 15 דקות לטובת הסריקה
 • שימו לב - עליכם לקבל אישור מהבוחן טרם הסריקה
 • סריקה פגומה עלולה לפגוע בניקוד הבחינה

סיימתם? כל הכבוד!

 • לאחר שהגשתם את כל הקבצים, יש לקבל אישור מהבוחן להתנתק
 • קיבלתם אישור? מעולה! כתבו בצ'ט "בשעה X סיימתי והגשתי את הבחינה ואני מתנתק או מתנתקת מהפגישה."
 • בהצלחה בבחינות! כאן בשבילכם, המנהל האקדמי

הוראות כלליות

ההוראות בנוהל זה מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הן חלות על כלל המגדרים כאחד. 

 1. בנוהל זה להלן ("נוהל בחינות מקוונות") תהיינה להגדרות הבאות המשמעות שלצידן:
  1. "בחינה מקוונת" תיחשב, כבחינה שמתבצעת דרך שימוש ברשת האינטרנט (On Line), באמצעות מערכת לשיחות וידאו (זום, בעיקר) כשהסטודנט לא נמצא בהכרח בשטח המכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ("המכללה").
  2. "בחינה מקוונת בהשגחה" תיחשב, כבחינה מקוונת, מצולמת, ובהשגחה מקוונת, שתבוצע על ידי משגיחים מטעם מדור הבחינות במכללה. הבחינה מוקלטת כולה, לרבות שלבי ההזדהות והבחינה.
 2. מטרת נוהל בחינות מקוונות זה, הינה להסדיר את אופן ביצוע הבחינות המקוונות במסלולי הלימוד השונים המכללה. נוהל הבחינות מקוונות חל במקביל ובנוסף לנהלי הבחינות הכללים שפרסמה המכללה. בכל מקום בו תימצא סתירה בין נוהל הבחינות המקוונות לנהלי בחינות אחרים, בכל נוגע לבחינה מקוונת בלבד, יחול נוהל הבחינות המקוונות.
 3. להסרת ספק מובהר, שמחלקות לימוד שונות רשאיות לפרסם נהלים פנימיים, מפורטים יותר, שיחולו על סטודנטים הנבחנים במסלולי הלימוד הנלמדים במחלקה. מובהר שהנהלים הפנימיים כאמור, לא יגרעו מנוהל בחינות מקוונות זה, אלא יוסיפו עליו.
 4. קיום הבחינות המקוונות מבוססות על עבודה עצמית, יושרה, ועל דיווח מהימן. לפיכך, כל חשד להעתקה, לשימוש בחומר אסור, להסתייעות באדם או בגורם זר, וכל עבירת משמעת אחרת הנוגעת לבחינה, תביא להעלאת הנבחן לוועדת משמעת, באופן החושף את הסטודנט לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת במכללה. במקרה של סיוע אסור על ידי סטודנט אחר של המכללה, יינקטו סנקציות משמעתיות, גם כנגד המסייע.
 5. בחינה מקוונת בהשגחה תתקיים רק אם צפויים להשתתף בה שמונה נבחנים  או יותר בחינה מקוונת שתיערך למספר קטן יותר של נבחנים תפוקח ע"י מרצה הקורס, או מי מטעמו.
 6. בחינה מקוונת בהשגחה תתאפשר בראש ובראשונה במבחנים בקורסים הבאים: 
  1. קורסים התלויים בגורמי חוץ (דוגמת הקורסים בהנדסה, בכימיה, ובמדעי החיים המתקיימים במקביל לאב"ג); 
  2. קורסים בעלי מרכיב כמותי/חישובי מהותי
  3. מבחני מעבדה ייחודיים.
   בקורסים שאינם מנויים בחלופות לעיל, קיום מבחנים מקוונים בהשגחה יתאפשר רק באישור הרמ"ח, והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (יחד).
 7. מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה נוספת בעל פה, ולהרחיב על שאלות הבחינה המקוונת. הבחינה בעל פה תבוצע בדרך של שיחת וידאו, במצלמה פתוחה, ובמועד שיוגדר מראש על ידי המרצה. סטודנט נבחן המתמודד עם לקות שמיעה, יוודא מול המרצה הבוחן קיומו של גורם מתווך מעורב, שיסייע בהנגשת הבחינה בעל פה, בהתאמה הנדרשת.
 8. בבחינה מקוונת, על המרצה להכין שאלון מותאם לבחינה מקוונת, ולהגדיר את סוג הבחינה ככזה, באתר הלי-מוד. הגדרה כאמור כוללת, בין היתר, מתן הרשאות מתאימות לביצועה.
 9. במקרה של שינויים בהנחיות ובהגבלות המחייבות את המכללה (הגבלות מטעמים רפואיים, ביטחוניים וכיוב'),  יתכן שמועדים שונים בחינות (מועדי א'/ב', למשל ולפי העניין) יתבצעו בתנאים שונים, כבחינה מקוונת או כבחינה בנוכחות פיסית בחדרי הקמפוס. במצבים אלה, ייעשה מאמץ לשמר את האחידות מבנה השאלון ורמת הבחינה במועדים השונים, וזאת מבלי לגרוע משיקול הדעת האקדמי שיופעל בעניין זה, בהתאם למקום ולנסיבות העניין.
 10. התאמות:
  1. סטודנטים הזכאים להתאמה, יקבלו בבחינות מקוונות התאמות של הארכת זמן, והתעלמות משגיאות כתיב, בהתאם ובכפוף לאישורי הזכאות, שאושרו והונפקו לנבחן על ידי מרכז נגישות.
  2. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל 24 שעות, לא יינתנו התאמות כלל.
  3. בבחינות מקוונות, לא תינתן התאמת שיכתוב.
  4. על הסטודנטים הזכאים להתאמות, החובה להתעדכן בעצמם דרך מרכז נגישות, לעניין קיום ואפשרות שימוש בתוכנות הקראה ותמלול, במהלך בחינות מקוונות.

   הכנה לבחינה
    
 11. לפני הבחינה, וכתנאי להשתתפות בה, הסטודנט יצהיר שהבין את אופי הבחינה המקוונת ואת תנאיה, ויתחייב לשמור על טוהר ביצועה. בחינה שתוגש ללא טופס הצהרה חתום, תיחשב כלא מוגשת. נוסח ההצהרה מצורף כנספח "א" לנוהל בחינות מקוונות זה. עותק ההצהרה יוצג בנוסף, בעמוד הקורס במערכת "לי-מוד".
 12. על כל נבחן למסור מספר טלפון שבאמצעותו ניתן יהיה לפנות אליו במהלך הבחינה במקרים שבהם צילום הווידאו שלו נפסק, או שנצפתה בו פעולה שעשוי לעלות ממנה חשד לפגיעה בטוהר הבחינה. מסירת המספר תתבצע דרך אתר "לי-מוד". במקרים אחרים, המסירה תתבצע לפי הנחיות המרצה, או שייעשה שימוש במספרי הטלפון הרשומים במזכירות הסטודנטים.
 13. באחריות הסטודנט להימצא במשך קיום הבחינה בחדר שקט, לבדו. טרם תחילת הבחינה המקוונת, יוודא הסטודנט כי ברשותו מחשב תקין, המחובר לחשמל (אף אם הוא נעזר במחשב נישא), ועל קיומו של חיבור יציב לאינטרנט (מומלץ לקיים חיבור אינטרנט פיסי, תחת שימוש בחיבור אלחוטי). הסטודנט יוודא בנוסף תקינותו של הציוד ההיקפי הנדרש לו לשם השתתפות בבחינה המקוונת (מקלדת, עכבר, רמקולים, מסך ומצלמה). אין להסתמך על הסוללה הפנימית בהתקנים השונים. לא יתקבלו טענות של ניתוק, עקב סוללה שהתרוקנה.
 14. חל איסור על שימוש באוזניות במהלך הבחינה. חל איסור להשתמש בטלפון, למעט לצרכי סריקה וצילום של מהלך הבחינה. בנוסף, לא יימצא ברשות הסטודנט כל חומר עזר שאינו מאושר לבחינה. חל איסור להשתמש בתמונת רקע/Virtual Background. הקלטה ו/או הצילום מהלך הבחינה המקוונת או חלקים ממנה, ע"י הנבחן, אסורים בהחלט.
 15. הסטודנט יכין לפני תחילת הבחינה המקוונת, את שם המשתמש שלו, ואת סיסמת הכניסה שהונפקה לו לאתר הקורס,  במערכת "לי-מוד". על הסטודנט להצטייד לפני הבחינה המקוונת בטלפון נייד ובמטען, המחובר לרשת האינטרנט, והמכיל יכולת סריקה, לצורך בחינות שבהן נדרש להעביר מסמכים סרוקים על ידו.
 16. על הסטודנט לדאוג לכך, ששם המשתמש המוצג על מסך תוכנת הזום (למשל), יהיה שמו המלא, הכולל שם פרטי ושם משפחה, בשפות האנגלית או העברית. אין להזדהות בשם מקוצר, כינוי או באמצעות שם משתמש. יש לשים לב לכך במיוחד, כשהנבחן מתחבר מטלפון או ממחשב שאינם שלו.
 17. סטודנט שלא יכול לעמוד בתנאים הנקובים לעיל, יפנה לרכזות הסטודנטים של המחלקה השונות במכללה, שיבחנו קיום זכאות ויכולת לקיום הבחינה המקוונת בשטח קמפוס המכללה. להסרת ספק מובהר, שתנאי הבחינה המקוונת שתבוצע קמפוס, יהיו לפי הקיים בה באותה עת, לפי החלטתה הבלעדית. סטודנט שאושרה בקשתו (מדור בחינות עודכן על כך לפחות 7 ימים לפני קיום המבחן) לקיום בחינה מקוונת בקמפוס המכללה, יפעל כדלקמן:
  1. יפעל על פי האמור בהנחיות משרד הבריאות החלות באותה עת.
  2. יצטייד במחשב נייד עם מצלמה וכן בטלפון חכם (סה"כ 2 התקנים), בצירוף תעודה מזהה  לתהליך ההזדהות, קודם לתחילת הבחינה ובהצהרה לאחריה.
  3. יגיע לקמפוס המכללה כשעה אחת  לפני תחילת הבחינה על מנת להתמקם ולחבר את הציוד הנדרש בזמן.
 18. באחריות הסטודנט לוודא, שאכן נקבעה לו בחינה מקוונת בקמפוס. סטודנט שנרשם לבחינה מקוונת, ולא הגיע אליה, או לא ביטל את רישומו לביצועה, עובר עבירת משמעת, וצפוי לסנקציות בגינה.

  התנהגות בזמן הבחינה:
   
 19. כל נבחן יתחבר לקישור (לינק) ייעודי של הבחינה המקוונת 30 דקות טרם השעה שנקבעה לתחילתה. ההתחברות תהיה דרך הטלפון/המחשב (לפי העניין).
 20. הנבחן יציג למשגיח הבחינה תעודה מזהה, הכוללת תמונה ברורה ועדכנית. תתאפשר הצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה או תעודת סטודנט של המכללה האקדמית ספיר, בלבד.
 21. הנבחן ימקם את המצלמה הקיימת, התקן בו הוא עושה שימוש, בזווית יציבה, כך שהמצלמה תציג את ידיו, את סביבת העבודה, לרבות את פני מסך המחשב ואת שולחן העבודה. הנבחן יקפיד להיראות במצלמה. נבחן שלא ייראה במצלמה לפרק זמן לא סביר (גם אם מדובר בסיבה מוצדקת), מבחנו יפסל.
 22. המשגיח יוכל להורות לנבחן לשנות את זווית הצילום, כמו גם לסובב את המצלמה כדי להראות את סביבת העבודה לפני תחילת הבחינה או במהלכה. במהלך הבחינה המשגיח יהיה רשאי לפתוח את המיקרופון של הנבחן (Unmute) כדי לשמוע ולהקליט את סביבתו. יש לשים לב לכך, שמטבע הדברים, פעולה כזאת תשמיע את הקולות גם לשאר הנבחנים, ולכן מומלץ לכל הנבחנים להנמיך את עוצמת הרמקולים בתחילת הבחינה, כדי שקולות כאלה לא יפריעו את עבודתם.
 23. לאחר אישור הבוחן אודות הזדהות נאותה של הנבחן, ומיד עם תחילת מהלך הבחינה, יוכל הנבחן להיכנס לאתר הקורס ולפתוח את מטלת הבחינה.
 24. נבחן שנכנס לאתר הקורס או הוריד את מטלת הבחינה יחשב כאילו השתתף בבחינה/במטלה (לפי העניין) גם אם לא הגישה בסיום המועד שנקבע.
 25. שאלות הנוגעות לתוכן הבחינה יועברו בפנייה פרטית לבוחן באמצעות רכיב ה-Chat בתוכנת הזום. פניה לצוות ההשגחה בנושאים מנהלתיים תבוצע באמצעות הרמת יד מול המצלמה.
 26. נבחן המבקש לקום מהכיסא ו/או לצאת לשירותים מחויב בקבלת אישור מוקדם של המשגיח לכך.
 27. בבחינה מקוונת עם שאלות פתוחות שבה הנבחן נדרש לכתוב את תשובותיו לנשאל על גבי דפי נייר, תינתן תוספת זמן של 15 עשרה דקות, על מנת לאפשר לנבחן לסרוק את דפי המענה המילולי ולהעלותן למטלת הבחינה הייעודית, שתיפתח לצורך כך באתר "לי-מוד". המחלקות השונות רשאיות לקבוע פרקי זמן ארוכים יותר לביצוע הסריקה, לפי העניין, ובתיאום עם מדור בחינות במכללה.
 28. במבחנים מקוונים שקיימת בהם חובת סריקה, יש למספר את העמודים ולסרוק את עמודי הבחינה בעזרת סורק או בעזרת יישומון סריקה בטלפון  ואין להסתפק בצילום רגיל. יש לוודא שכל העמודים שנסרקו מופיעים בקבצים, בסדר הנכון, לא מסובבים ו/או הפוכים. למרצה הקורס נתון שיקול דעת אם להפחית מניקוד הבחינה במקרים שבהם הסריקה פגומה.
 29. לצורך פעולת סריקת הבחינה המקוונת, הסטודנט יכין 2 (שני) התקנים המכילים מצלמה תקינה (למשל, מחשב נייד וטלפון סלולארי; מחשב נייח ומחשב נייד; וכיוב'), וזאת כדי שפעולת הסריקה בהתקן אחד, תצולם ותשודר למשגיח בהתקן השני. על הנבחן לקבל את אישור המשגיח, לביצוע פעולת סריקה מהתקן נייד, טרם ביצועה על ידו בפועל.
 30. במידה שמתגלה תקלה, והנבחן מתקשה להעלות את המבחן ו/או את סריקת הבחינה למערכת ה"לי-מוד", הנבחן ימשיך בניסיונות ההגשה, עד לקבלת הקובץ בתיקיה המתאימה במערכת, ובמקביל ישלח את קובץ הבחינה מייל, לכתובת של מרצה הקורס עליו הוא נבחן.
 31. נבחנים שחוו בעיות תקשורת במהלך הבחינה, שמונעות מהם להבחן ולהגיש את הבחינה, יעדכנו את מרצה הקורס בדרך של פנייה במייל ובטלפון הנייד. בכפוף להודעה כאמור, תבחן זכאותם לקיום בחינה במועד מיוחד, על פי המתכונת שתיקבע לאותו מועד (בחינה מקוונת או פיסית).
 32. בסיום הבחינה וככלל, ההעדפה היא שכל הנבחנים יתנתקו מפגישת הזום (למשל) רק בתום המועד הרשמי של הבחינה, לאחר שהגישו את הפתרונות. נבחן שמעוניין להתנתק מהפגישה לפני תום המועד הרשמי, ולאחר שהגיש את כל הקבצים, יהיה רשאי להתנתק בתנאי שקיבל על כך אישור מהמשגיח ובנוסף כתב את ההודעה הבאה ברכיב ה-chat:  "בשעה _____ סיימתי והגשתי את הבחינה ואני מתנתק מהפגישה". השעה הרשומה ברכיב ה-chat תושווה לזמן המערכת שמוטבע בהודעה ולשעת ההגשה בפועל. אם שעת ההגשה בפועל תימצא מאוחרת מהשעה המוצהרת בצ'ט או מהשעה שבה נכתבה בפועל ההודעה בצ'ט, הבחינה המוגשת עשויה להיפסל.
 33. תקפו של נוהל זה, עם פרסומו באתר המכללה.

(המכללה האקדמית ספיר (ע"ר 

נספח "א" -  הצהרת סטודנט

יש לקרוא בעיון את הכתוב ולחתום בתחתית הצהרה זו, במקום המיועד לכך. ההצהרה החתומה תוגש כעמ' ראשון, יחד עם התשובות הבחינה. בחינה שתוגש ללא הצהרה חתומה תיפסל אך מטעם זה, ולא תיבדק. הצהרה זו מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך היא חלה על כלל המגדרים כאחד.

 1. אני החתום מטה מצהיר שקראתי את נוהל קיום בחינה מקוונת טרם ביצועה, הבנתי את הוראותיו, ואני מתחייב לשמור על הוראות הנוהל, על טוהר הבחינות בכלל, והבחינה המקוונת בפרט.
 2. אני מאשר, שבמשך כלל הבחינה הייתי מחובר למצלמה שצילמה אותי במהלכה, במטרה לוודא שלא פגעתי בטוהר הבחינה. ידוע לי, שהפסקת הצילום של סביבת העבודה שלי מכל סיבה שהיא, תהווה עילה לפסילת הבחינה. אני מאשר בנוסף, שלא צילמתי ו/או הקלטתי את מהלך הבחינה ו/או את חלקה בכל אמצעי שהוא.
 3. הבחינה המקוונת שעליה עניתי, נעשתה אך ורק על ידי, ללא סיוע של כל גורם חיצוני זולתי,  וללא שימוש בחומרי לימוד ו/או תוכנות ו/או אמצעים, שלא הותרו על ידי המרצה לבחינה זו.  ברור לי כי אם ימצא שלא עשיתי כן, בחינתי תיפסל, ציוני יקבע לציון "0", ובנוסף אהיה צפוי לקובלנה משמעתית בעבירת אי שמירה על טוהר הבחינות. ידוע לי, שאם אורשע בעבירה זו, אהיה צפוי לענישה משמעתית, שעלולה להגיע עד להפסקת לימודי.
 4. בחינה זו מוגשת תוך פרק הזמן שהוגדר בנוהל הבחינה. ברור לי כי אם ימצא שלא עשיתי כן, בחינתי תיפסל, ציוני יקבע לציון "0".
 5. אני מודע לכך, שלמרצה הקורס הנבחן, עומדת הזכות לזמנני לבחינה נוספת בעל פה, שתתקיים בתאריך שיפורסם מראש, ולפי שיקול דעתו. במידה וציוני בבחינה בעל פה יהיה נמוך בצורה משמעותית מציוני בבחינה המקוונת, באופן העשוי להצביע על פגיעה בטוהר הבחינה מצידי, אהיה צפוי לבירור משמעתי, שעשוי להביא לענישה משמעתית.
 6. אני מודע לכך, שהליך סריקת דפי המענה לבחינה המקוונת יצולם וישודר על ידי ברציפות במערכת. ידוע לי, שהפרת הוראה זו תהווה פגיעה בטוהר הבחינה, בגינה אהיה צפוי לענישה משמעתית משמעותית.

 

סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,
שבוע טוב,

לתשומת ליבכם, הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון ושני בלבד!

בהתאם להנחיות הצו לבריאות העם, החל מהיום (5 ביולי 2020) לא יתקיימו מבחנים בקמפוס עד להודעה החדשה.
כל המבחנים שהיו אמורים להתקיים בקמפוס יתקיימו במתכונת מקוונת.
שינויים ו/או עדכונים לגבי מועדי הבחינות יועברו מהמחלקות.
ככל שיתקבלו עדכונים, שינויים, החרגות בנוגע לקיום מבחנים מסוימים בקמפוס, נעדכן מידית.
 
בהצלחה במבחנים והרבה בריאות
הנהלת המכללה

(לימודים בתקופת חירום עקב משבר הקורונה)

 1. הוראות כלליות

  1. עקב המציאות שכופה משבר הקורונה ("תקופת החירום"), הלימודים בסמסטר א' תשפ"א ואילך, שיתקיימו במכללה האקדמית ספיר (ע"ר) ("המכללה"), יועבר ו ברובם במתכונת מקוונת (מרחוק), בסיוע תוכנת ה"זום".
  2. הלימודים יתקיימו בדרך של קיום שיעור המשותף למרצה ולסטודנטים ("סינכרוני"), שיתנהל בפורמט פיסי או מקוון, או בפורמט המשלב בין נוכחות פיסית של חלק מהלומדים, ליתרתם, שישתתפו בפעילות באופן מקוון ("היברידי"); ולחילופין, בפורמט למידה שלא מתרחשת באותו זמן עבור המשתתפים, ובמסגרתה תוכן הלימוד נוצר ומונגש, באופן זמין לשם צריכתו ע"י הסטודנטים בהמשך ("א סינכרוני"). -
  3. המעבר לדרכי הוראה אלו מייצר סוגיות, המח ייבות את התאמתו של תקנון הלימודים האקדמי של המכללה )"תקנון הלימודים"(, בגרסתו המפורסמת באתר האינטרנט של המכללה ("האתר") בכתובת: -https://www.sapir.ac.il/sites/default/files/2020-07/takanon_academi_0720.pdf .
  4. נספח א' לתקנון לימודים אקדמי זה ("נספח "א"), מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הלימודים, ותכליתו להתאים הוראות שונות הקבועות, לתקופת החירום. להסרת ספק יובהר, שבתום תקופת החירום, ובכפוף לפרסום רשמי מצד המכללה על כך, יפקע תוקפו של נספח א' . ממועד הפקיעה כאמור, יחול תקנון הלימודים כלשונו.
  5. בכל מקום בו תימצא סתירה בין הוראות נספח א' לנקוב בתקנון הלימודים, תגבר ההוראה בנספח א'.
  6. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה; ובלשון יחיד, מתייחס גם ללשון רבים; לפי העניין ולהיפך. כותרות הסעיפים מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד, אין בהן כדי להשפיע על תוכנם או על אופן פרשנותם.
  7. המכללה שומרת על זכויותיה לשנות ולהתאים את הוראות נספח א', להוראות ממשלתיות ורגולטוריות שיפורסמו מעת לעת.
  8. הוראות נספח א' יחולו בכלל מחלקות הלימודים במכללה. במחלקות להנדסה, כימיה, ומדעי החיים יחולו כללים נוספים, שיגובשו בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון. כללים נוספים אלה יפורסמו באתר, במועד כניסתם לתוקף.
  9. נספח א' זה, יכנס לתוקפו במועד פרסומו באתר.
 2. תכנית הלימודים ("סילבוס")

  1. כל חלקי סילבוס הקורס, יותאמו לשיטת הלימוד המקוונת, ולקשיי הלמידה הכרוכים בה. ההתאמות יפרשו את תקציר הקורס, פרטי הקשר עם המרצה, פירוט השיעורים והתרגילים, פירוט המטלות, רשימת הקריאה, קיומן של חובות נוכחות, אופן הפנייה למרצה, והגדרת אופני ההערכה.
  2. הסילבוס יתאר את מתכונת השיעורים המתוכננת בקורס (סינכרוני, היברידי או א סינכרוני), - יפרט את אופי המטלות הנדרשות בו, ואת מספרן.
 3. שיעורים מקוונים

  1. קיום חובות הלמידה:
   1. שיעור מקוון הוא שיעור לכל דבר ועניין.
   2. בשיעורים סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להופיע לשיעור בזמן הקבוע לכך במערכת השעות, ולהשתתף בשיעור באופן פעיל.
   3. מומלץ להשתתף בשיעור מקוון מחדר סגור ושקט, וככל הניתן להימנע משיתוף מרחב הלמידה עם אחרים. במידה וההשתתפות בשיעור תבוצ ע ממרחב משותף, מומלץ לשבת כנגד קיר או להוסיף רקע וירטואלי בתוכנת הזום. כמו כן, מומלץ להשתמש באוזניות. יש להיכנס לכיתה הווירטואלית במצב השתק, ולפתוח את המיקרופון רק כשרוצים לדבר. בשיעורים המקוונים, הסטודנטים מתבקשים להפעיל את המצלמות.
   4. בשיעורים א סינכרוניים, הסטודנטים מחויבים להיכנס לאתר הקורס, בתוך פרק הזמן - שנקבע לכך, לצפות בסרטונים ובמצגות, לקרוא את החומרים הנמצאים שם, ולבצע את מטלות הקורס הנדרשות בתוך פרק הזמן ה קבוע לכך.
  2. התנהלות נאותה בשיעורים מקוונים. הלמידה המקוונת נערכת לרוב מסביבתם הפרטית של המשתתפים, ועל כן מחייבת אימוץ קוד התנהגות נאותה. על הסטודנטים להגיע לכל שיעור מקוון באופן שמכבד את כל משתתפי השיעור. יש להקפיד על לבוש נאות, שיח מכבד, והימנעות מעיסוקים שאינם ממטרות השיעור.
  3. הקלטת השיעורים:
   1. במהלך הלמידה נשמרים חומרים, בעיקר הרצאות מוקלטות, לטובת הלמידה של הסטודנטים, עד למחיקתם ממאגרי המכללה. הקלטת הרצאות, תתאפשר לסגל ההוראה במכללה בלבד, ובכפוף לנהליה.
   2. חל איסור על סטודנטים לשכפל, להעתיק, לשמור, להפיץ, ולפרסם תוצרי למיד המקוונים. הפרת הוראה זו ע"י הסטודנטים, תחזה להיות עבירת משמעת, ויכול שבנוסף תקום כנגד המפר עילת תביעה אזרחית.
   3. הפצה (ראשונית או חוזרת) של תוצרי צילום ו/או הקלטות, המכילים תוכן מוגן בזכויות יוצרים, ולחילופין תוכן פוגעני המתייחס למי ממשתתפי הפעילות, אסורה בהחלט. הפרת הוראה זו תחזה להיות עבירת משמעת, ויכול שתעלה לכדי עבירה פלילית ו עילה לתביעה אזרחית.
  4. שיעורים פרונטליים בקמפוס:
   1. יכול שבמהלך הלימודים, יקבעו ויתקיימו שיעורים פרונטאליים בקמפוס המכללה. הצורך בקיומם של שיעורים פרונטאליים יקבע בהתאם לשיקולים פדגוגיים, ולכללים בריאותיים, שיהיו בתוקף מעת לעת.
   2. הנוכחות בשיעורים הפרונטאליים שיקבעו, הינה חובה.
   3. בכפוף להצגת אישורים מתאימים, סטודנטים שלא יוכלו להגיע לפעילות שתתקיים בקמפוס מטעמי בריאות, או מטעמים אחרים שאישרה המכללה מראש, יהיו פטורים מהשתתפות החובה בשיעורים. יובהר, שהאחריות להשלים את חומר הנלמד בשיעור חלה על הסטודנט הנעדר.
 4. מטלות ובחינות

  1. מבלי לגרוע מהקבוע בתקנון הלימודים ובנוסף לו, בתקופת החירום ובהתאם לסילבוס שיוגדר ע"י מרצה הקורס, יבחנו הסטודנטים על החומר הנלמד במגוון אופנים, בנוסף לקיים בימות שגרה:
   1. מטלות בית. מטלות שהסטודנטים צריכים לבצע בבית. מרגע פתיחת המטלה יינתנו לסטודנטים מספר שעות להשלמתה בהתאם להחלטת המרצה או המחלקה.
   2. במבחני בית או מטלות אחרות שמשך הגשתם מעל ל- 24 שעות, לא יינתנו התאמות ולא יינתן שיכתוב .
   3. בחינה מקוונת או מקוונת בהשגחה. בחינה מקוונת היא בחינה שמתבצעת באופן מקוון כשהסטודנטים לא נמצאים בהכרח במכללה. בחינה מקוונת בהשגחה, כוללת השגחה בזמן אמת.
   4. מבדק בעל פה כהשלמה של מטלה מקוונת. מרצה רשאי לזמן סטודנט לבחינה קצרה בעל פה, ולהרחיב על שאלות הבחינה המקוונת. הבחינה בעל פה תהיה באמצעות תוכנת הזום, במצלמה פתוחה, ובמועד שיתואם עם הנבחן לאחר הבחינה המקוונת.
    במידה וסטודנט מתמודד עם מגבלת שמיעה ו/או עם מגבלה תקשורתית, עליו לפנות למרכז הנגישות, לשם קבלת התאמה פרטנית לגביו.
   5. התאמות. סטודנטים הזכאים להתאמות, יקבלו באופן אוטומטי הארכות זמן, הקראות, והתעלמות משגיאות כתיב, בהתאם לאישורי הזכאות שאושרו להם על ידי מרכז הנגישות .
   6. נוהל מפורט המסדיר קיום בחינות מקוונות בהשגחה, ובכלל זה נהלי הזדהות והתנהלות בבחינה מקוונת בהשגחה, יפורסם לפני מועדי המבחנים עצמם.
   7. חלופה למטלה מקוונת. במקרה שסטודנטים לא יוכלו לבצע מטלה מקוונת מטעמי בריאות ו/או מטעמים טכנולוגיים ו/או מטעמים אחרים, שקשורים לתקופת החירום, ובכפוף לאישורם על ידי מרצה הקורס, ועדת ההוראה המחלקתית תקבע לאותם - סטודנטים חלופה למטלה המקוונת.
   8. חלופה לבחינות בקמפוס. בכל מקרה שבו סטודנטים לא יוכלו להבחן בקמפוס מטעמי בריאות ו/או מטעמים הקשורים לתקופת החירום, ייקבע להם מנגנון בחינה חלופי.
   9. בחינות הסיום בקורס ייערכו בשני מועדים (מועד א' ו ב'). יתכן - שמועדים שונים של בחינות יתבצעו בתנאים שונים, באופן מקוון או בקמפוס, וזאת בשל השינויים בהנחיות המחייבות בתקופת החירום. המכללה ת עשה כל שביכולתה כדי לשמר את אחידות במבנה שאלוני הבחינה, ורמת הבחינה, במועדי הבחינות השונים .
 5. ציונים

  1. ציון בינארי. בקורסים שאפשרות זו הוגדרה מראש על ידי המחלקה, סטודנטים יוכלו להמיר ציון מספרי עובר (56, בתואר ראשון או ציון מינימלי אחר שהוגדר מראש בסילבוס הקורס) בקורס הנלמד במהלך הסמסטר, בציון "עובר בינארי", שאינו משתקלל בממוצע. לא ניתן לבחור בציון "עובר בינארי" ביותר משלושה (3) קורסים, במהלך סמסטר יחיד (1).
  2. השתתפות במועדי א' ו ב'. סטודנט זכאי להשתתף במועד בחינה אחד או בשני המועדים גם - יחד, לפי שיקוליו, ולבחור בציון הגבוה שקיבל מבניהן, כציונו הקובע בבחינה.
   1. סטודנטים המבקשים להשתתף במועד ב', חייבים להירשם לבחינה (גם אם מדובר בבחינה מקוונת).
   2. הרשות להיבחן בשני מועדים היא זכות ולא חובה. סטודנטים שנבצר מהם להיבחן במועד א' או במועד ב', אינם זכאים למועד בחינה מיוחד (מועד ג').
  3. ערעורים. ערעורים על מטלת סיום יעשו דרך אתר המידע האישי. לגבי מטלות מקוונות שהוגשו במערכת "לי מוד ", יש לצרף לערעור את הבחינה או העבודה הבדוקה (לרבות בצילום - מסך). הוראות מפורט ות לגבי אפשרויות והליכי ערעור, יפורסמו המועדים הרלוונטיים לתקופת הבחינות.
 1. تعليمات عامّة

  1. في أعقاب الواقع الذي تفرضه أزمة الكورونا ("فترة الطوارئ")؛ سيكون التعليم في الفصل الأول من السنة الدراسيّة 2020/2021، في كلية سابير (ج.م) ("الكلية")، بغالبيته، تعليمًا عبر الإنترنت (عن بعد)، بواسطة برنامج "زوم".
  2. سيجري التعليم عن طريق تقديم دروس مشتركة للمحاضر والطلاب ("متزامن")، بصيغة حضور جسديّ أو حضور عبر الإنترنت، أو بصيغة تدمج بين الحضور الجسديّ لقسم من الطلاب، وحضور عبر الإنترنت لقسم آخر من الطلاب ("هجين")؛ أو بصيغة تعليم لا يحدث بنفس الوقت، بل يتمّ في إطاره إنتاج وإتاحة المحتوى التعليميّ للطلاب من أجل الحصول عليه لاحقًا ("غير متزامن").
  3. يسبّب الانتقال إلى هذه الأساليب التدريسيّة وجود مسائل يجب ملاءمتها لدستور التعليم الأكاديميّ للكليّة("دستور التعليم") في صيغته المنشورة على موقع الكلية على الإنترنت ("الموقع"): https://www.sapir.ac.il/sites/default/files/2020-10/takanon_academi_arabic.pdf
  4. يشكّل الملحق أ للدستور التعليميّ هذا ("ملحق أ") جزءًا لا يتجزّأ من الدستور التعليميّ، وهدفه أن يلائم التعليمات الثابتة المختلفة لفترة الطوارئ. للتوضيح، في نهاية فترة الطوارئ، وفقط بعد إعلان رسميّ من الكلية عن ذلك، ستنتهي صلاحية الملحق أ. ومن موعد انتهاء الصلاحيّة، سيسري الدستور التعليميّ بحذافيره.
  5. حيث يكون تناقض بين تعليمات الملحق أ لما هو مذكور في الدستور التعليميّ، تكون الغلبة للتعليمات في ملحق أ.
  6. كلّ ما هو مكتوب في هذا الدستور بصيغة المذكّر يشار به أيضًا إلى المؤنث، وكلّ ما هو مكتوب بصيغة المفرد يشار به إلى الجمع أيضًا، بحسب الموضوع، والعكس صحيح. عناوين الفصول معدّة للراحة فقط، ولا تؤثّر على مضمونها أو على طريقة تفسيرها.  
  7. تحتفظ الكلية بحقوقها في تغيير وملاءمة تعليمات ملحق أ، للتعليمات الحكوميّة والقانونيّة التي سيُعلن عنها بين الحين والآخر.
  8. ستسري تعليمات الملحق أ على كلّ الأقسام التعليميّة في الكليّة. في أقسام: الهندسة، الكيمياء، والعلوم الطبيعيّة، ستسري قواعد إضافيّة ستتم بلورتها بالتعاون مع جامعة بن غوريون. ستُنشر هذه القواعد الإضافيّة في الموقع، في موعد دخولها حيّز التنفيذ.
  9. يدخل الملحق أ حيّز التنفيذ في موعد نشره على الموقع.
 2. المنهج الدراسيّ (سيلابوس)

  1. ستتم ملاءمة كلّ أقسام المنهج الدراسيّ لطريقة التعليم عبر الإنترنت، وصعوبات التعليم المرتبطة بها. ستتضمّن الملاءمات: ملخّص المساق، تفاصيل التواصل مع المحاضر، وتفاصيل الدروس والتمارين، وتفاصيل المهام وقائمة القراءة، الامتثال لواجبات حضور الدروس، طريقة التوجّه للمحاضر، وتعريف طرق التعليم.
  2. سيشمل المنهج الدراسيّ شرحًا لطريقة التدريس في المساق (متزامن، هجين، غير متزامن) وسيتم تفصيل طبيعة المهام المطلوبة فيه وعددها.
 3. الدروس عبر الإنترنت

  1. الامتثال إلزاميّة التعلّم:
   1. الدرس عبر الإنترنت مثله مثل أي درس تمامًا.
   2. في الدروس المتزامنة يُلزم الطلاب بحضور الدرس بالوقت المحدّد له في الجدول الدراسيّ، وبالمشاركة فيه بصورة نشِطة.
   3. يُنصح بالمشاركة بالدرس عبر الإنترنت من غرفة مغلقة وهادئة، والامتناع قدر الإمكان عن مشاركة حيّز التعليم مع الآخرين. في حال كانت المشاركة في الدرس من حيّز مشترك مع آخرين، يوصى بالجلوس بحيث يكون في الخلفية حائط أو أن تتمّ إضافة خلفية افتراضيّة في برمجيّة زوم. كذلك، يوصى باستخدام السمّاعات. يجب الدخول إلى الغرفة الافتراضيّة بوضعيّة صامت، وفتح مكبّر الصوت فقط عند التحدّث. في الدروس عبر الإنترنت، يُطلب من الطلّاب فتح الكاميرات.
   4. في الدروس غير المتزامنة، يُلزم الطلّاب بالدخول إلى موقع المساق، خلال الفترة المحدّدة سلفًا، ومشاهدة مقاطع الفيديو وعروض الشرائح، وقراءة المواد الموجودة به، والقيام بمهام المساق المطلوبة خلال الفترة المحدّدة لذلك.
  2. السلوك السليم في الدروس عبر الإنترنت. غالبًا ما يجري التعليم عن بعد في البيئة الخصوصيّة للمشاركين، وهذا ما يُلزم بتبني قواعد السلوك اللائق. على الطلاب أن يحضروا الدرس عبر الإنترنت بشكل يحترم كلّ المشاركين فيه. يجب الاهتمام باللباس اللائق، والكلام المحترم، والامتناع عن أي انشغال لا علاقة له بالدرس.
  3. تسجيل الدروس:
   1. خلال التعلّم، يتم حفظ مواد، بالأساس الدروس المسجّلة، بهدف تعلّم الطلاب منها، إلى حين محوها من قواعد بيانات الكليّة. تسجيل المحاضرات متاح فقط للهيئة التدريسيّة في الكليّة وخاضع لأنظمتها.
   2. يُمنع الطلاب من نسخ، وحفظ، ونشر وتعميم مُخرجات التعلّم عبر الإنترنت. يعدّ الإخلال بهذا الأمر مخالفة تأديبيّة للطالب وقد تقدّم ضد مرتكب المخالفة دعوى مدنيّة.
   3. إنّ النشر (الأوليّ أو المُعاد) لمُخرجات التصوير و/أو التسجيل لمحتوى محمي بحقوق الملكيّة الفكريّة،، أو لمحتوى مسيء للمشاركين/ات في النشاط، ممنوع بتاتًا. الإخلال بهذا الأمر مخالفة تأديبيّة، ويمكنه أيضًا أن يكون مخالفة جنائيّة أو سببًا لدعوى مدنيّة.
  4. الدروس الوجاهيّة في حرم الكليّة:  
   1. هناك إمكانية أنّه خلال التعليم سيتم تعيين وإجراء دروس وجاهيّة في حرم الكلية. الحاجة لإجراء دروس وجاهيّة ستتحدّد بناءً على اعتبارات تدريسيّة، وعلى قواعد الصحة التي ستكون سارية حينها.
   2. حضور الدروس الوجاهيّة، التي سيتم تعيينها، إلزامي.
   3. بشرط تقديم الوثائق والمصادقات المناسبة، سيتم إعفاء الطلاب الذين لن يتمكّنوا من الوصول للنشاط في حرم الكليّة، لأسباب صحيّة، أو لأسباب أخرى وافقت عليها الكلية مسبقًا، من المشاركة الإلزاميّة بالدروس. مسؤولية استكمال مادة الدرس ستكون ملقاة على عاتق الطالب المتغيّب.
 4. مهام وامتحانات

  1. بالإضافة إلى ما هو موجود في الدستور التعليميّ، ومن دون الإنقاص منه، خلال فترة الطوارئ ووفقًا للمنهج الدراسيّ الذي سيعدّه محاضر المساق، سيتم امتحان الطلاب في المادة المُدَرَّسة بطرق متنوّعة لا تُستخدم دائمًا في الفترات الاعتياديّة:
   1. وظائف بيتيّة. وظائف يجب على الطلّاب إعدادها في البيت. من لحظة فتح المهمة يُعطى للطلّاب عدد من الساعات لاستكمالها بناءً على قرار المحاضر أو القسم.  
   2. في امتحانات البيت أو مهام أخرى مدة تسليمها أكثر من 24 ساعة لن تعطى ملاءمات ولن تُمنح إمكانية إعادة الكتابة.
   3. امتحان عبر الإنترنت/عبر الإنترنت مراقَب. امتحان يُجرى عبر الإنترنت بحيث لا يكون الطلّاب موجودين، بالضرورة، في الكلية. الامتحان المراقَب عبر الإنترنت هو امتحان يخضع للمراقبة عند إجرائه.
   4. امتحان شفهيّ كاستكمال لمهمة عبر الإنترنت. يملك المحاضر تخويلًا لدعوة طالب لامتحان شفهيّ قصير بواسطة برمجية زوم مع كاميرا مفتوحة، في موعد يتمّ تنسيقه مع الممتحَن بعد الامتحان عبر الإنترنت. في حال كان الطالب يواجه إعاقة سمعيّة و/أو إعاقة تواصليّة، عليه التوجّه لمركز الإتاحة للحصول على ملاءمة فرديّة له.
   5. ملاءمات. يحصل الطلّاب المستحقّون للملاءمات، بشكل أوتوماتيكيّ، على تمديد وقت الامتحان، والقراءة وتجاهل الأخطاء الإملائيّة بحسب مصادقات الاستحقاق التي تمّ تصديقها لهم من قِبل مركز الإتاحة.
   6. إجراءات مفصّلة للامتحان المراقب عبر الإنترنت، سيقوم القسم بإرسالها إلى الطلّاب قبل الامتحانات، وستشمل إجراءات التعريف عن الهوية والسلوك في الامتحانات المراقبة عبر الإنترنت.
   7. بديل للمَهَمة عبر الإنترنت. في حال لم يتمكّن طلّاب من إجراء مهمة عبر الإنترنت لأسباب صحيّة، أو تقنيّة أو لأسباب خاصة أخرى، يصادق عليها محاضر المساق، سيتم تحديد بديل للمهمة عبر الإنترنت لأولئك الطلّاب.
   8. بديل للامتحانات في حرم الكلية. في كل حالة لا يستطيع فيها الطلاب التقدّم لامتحان في حرم الكلية لأسباب صحيّة، سيتمّ تحديد آلية امتحان بديلة- امتحان عبر الإنترنت، امتحان بموعد لاحق أو آلية أخرى.
   9. تُجرى امتحانات الإنهاء في المساق بموعدين (موعد أ وموعد ب). يمكن أن يتمّ إجراء الامتحانات في المواعيد المختلفة بطرق مختلفة: عبر الإنترنت أو في حرم الكلية، وهذا بسبب التغيّرات في التعليمات الحكوميّة في فترة الطوارئ. سيتم بذل أقصى الجهود للحفاظ على تشابه مبنى استمارة الامتحان ومستواه في المواعيد المختلفة.
 5. العلامات:

  1. علامة ثنائيّة. في المساقات التي حدّد فيها القسم مسبقًا إمكانية إعطاء علامة ثنائيّة فيها (ناجح/راسب)، يكون بإمكان الطلّاب تحويل علامة ناجح (56، في اللقب الأول أو علامة حد أدنى أخرى تم تحديدها مسبقًا في المنهج الدراسيّ للمساق) في المساق الذي تمّت دراسته خلال الفصل، بعلامة "ناجح" ثنائيّة، لا يتم احتسابها في المعدل. لا يمكن اختيار علامة ناجح لأكثر من ثلاثة مساقات في الفصل الدراسيّ الواحد (1).
  2. المشاركة في الموعدَيْن أ و ب. يحق للطلّاب المشاركة في موعد واحد أو في كِلَي الموعدين، بحسب اعتباراته، وأن يختار العلامة الأعلى من بينهما.  
   1. الطلّاب الذين يرغبون بالمشاركة في موعد ب، ملزمون بالتسجيل للامتحان (حتى لو كان الامتحان عبر الإنترنت).
   2. إمكانية التقدّم للامتحان مرتين هي حق وليست واجب ملزم، ولذلك فالطلّاب الذين لم يقوموا بالتقدّم للامتحان في موعد أ أو موعد ب، لا يحقّ لهم موعد امتحان خاص (موعد ج).
  3. تُقَدَّم الاستئنافات على مهمة الإنهاء عن طريق موقع المعلومات الشخصيّة.
   في المهام التي تقدّم عبر الإنترنت في "ليمود"- يجب أن يكون الامتحان/الوظيفة المفحوصة ملحقًا بالاستئناف (أو صورة شاشة). التعليمات المفصلّة حول إمكانيات وإجراءات الاستئناف ستُنشر في المواعيد ذات الصلة بفترة الامتحانات.

عام:

 1. الامتحان عبر الإنترنت هو امتحان يُجرى بواسطة الإنترنت بحيث لا يكون الطالب/ة موجودًا بالضرورة في الكلية.
 2. تأتي هذه الإجراءات لتنظيم الامتحانات عبر الإنترنت، وهي تُضاف إلى إجراءات الامتحانات العادية في الكلية.
  الأقسام مخوّلة لنشر إجراءات مفصّلة أكثر بما يتلاءم وهذه الإجراءات.
 3.  الامتحانات خارج الحرم الجامعيّ مبنية على العمل الذاتيّ، والاستقامة وتقديم التقارير الموثوقة.
 4. المحاضر/ة مخوّل/ة لإجراء امتحان عبر الإنترنت مع مراقبة ممتحنين، كاميرات و/أو برمجيات.
  الأقسام أو المحاضرون المعنيّون بإجراء امتحانات عبر الإنترنت مع مراقبة سيقومون بنشر مسبق لإجراءات الامتحانات مع مراقبة.
 5. المحاضر/ة مخوّل/ة لدعوة طالب/ة لامتحان شفهيّ قصير للتوسّع في سؤال الامتحان. الامتحان الشفهيّ يكون عبر الزوم مع كاميرا مفتوحة وموعد يتمّ تنسيقه مع الممتحن/ة بعد الامتحان.
 6. كلّ اشتباه بالقيام بنسخ، استخدام مادة ممنوعة، الحصول على مساعدة شخص أو جهة غريبة، وكل مخالفة انضباط أخرى ذات صلة بالامتحان، ستؤدّي إلى تقديم الطالب/ة للجنة تأديبيّة، ستكشف الطلاب على العقوبات الثابتة في قواعد الانضباط. في حالة الحصول على مساعدة ممنوعة من طالب/ة آخر/أخرى من الكلية، سيتمّ تقديم من ساعد/ت أيضًا للجنة تأديبيّة.
 7. قد تُجرى المواعيد المختلفة للامتحانات بظروف مختلفة- عبر الإنترنت أو في الحرم الجامعيّ، وذلك بسبب التغيير في تعليمات الحكومة في فترة مواجهة وباء الكورونا. ستُبذل كلّ الجهود من أجل الحفاظ على اتساق موحّد لمبنى استمارة أسئلة الامتحان ومستواها في المواعيد المختلفة.
 8. ملاءَمات:
  أ‌. الطلّاب والطالبات المستحقّون/ات سيحصلون، بشكل أوتوماتيكيّ، على زيادة وقت، وقراءة، وتجاهل الأخطاء الكتابيّة، بحسب مصادقات الاستحقاق التي صدّقها مركز الإتاحة.
  ب‌. في امتحانات البيت أو المهام الأخرى التي مدّتها أكثر من 24 ساعة لن تُعطى ملاءمات.
  ت‌. في الامتحانات عبر الإنترنت لن تُعطى إمكانية إعادة الكتابة.

الظروف والشروط المطلوبة للامتحانات عبر الإنترنت:

 1. من مسؤولية الطالب/ة أن يكون وحده/ا في غرفة هادئة مع ظروف امتحان مناسبة، تشمل حاسوبًا واتصال مستقرًا بشبكة الإنترنت. لن تكون بحوزة الطالب/ة أيّ مادة مساعدة غير مصادق عليها للامتحان. ممنوع التصوير، النسخ أو نقل الامتحان عبر الإنترنت بأي طريقة أخرى.
 2. أن يكون بحوزة الطالب/ة حاسوب شخصيّ مع اسم مستخدم/ة وكلمة سر لموقع المساق في ليمود.
 3. أن يكون  بحوزة الطالب/ة هاتف نقّال مع إمكانية مسح ضوئيّ واتصال بالإنترنت، للامتحانات التي تتطلّب مسحًا ضوئيًا.
 4. الطالب/ة الذي لا يمكنه/ا تلبية هذه الظروف والشروط المطلوبة، عليه/ا التوجّه إلى مركْزة الطلاب في القسم وستفحص بدورها استحقاقه لامتحان في الكلية. شروط الامتحان في الحرم الجامعيّ هي من صلاحية الكلية. تقع مسؤولية التأكّد من تحديد موعد امتحان عبر الإنترنت في الحرم الجامعيّ على مسؤولية الطالب/ة.

السلوك وقت الامتحان:

 1. قبل الامتحان، وكشرط له، على الطالب أن يصرّح بأنّه فهم ما هو الامتحان عبر الإنترنت وشروطه وظروفه، وأن يلتزم بالحفاظ على طهارة الامتحانات. سيظهر البيان عندما يتوجه الطالب/ة للامتحان في برنامج التعليم (לי-מוד)، وسيتطلب وضع علامة لتأكيد أنه قرأ ووافق. نهاية هذه الإجراءات.
 2. في الساعة المحدّدة للامتحان بالضبط، يدخل الطالب/ة إلى موقع المساق في ليمود، ويفتح مهمة الامتحان، المحاضر/ة مخوّل/ة لأن يطلب مسبقًا في الرسالة أن يدخل الطلّاب/الطالبات لموقع المساق في وقت أبكر (مثلًا، للتحقّق من الهويّة ولتحضير وسائل المراقبة).
 3. تُجرى الأسئلة حول الامتحان بواسطة منتدى أسئلة وأجوبة الذي سيُفتح خصيصًا للامتحان عبر الإنترنت في موقع المساق، في الزوم، أو في أي منتدى آخر يُبلغ/تُبلغ المحاضر/ة عنه مسبقًا للطلّاب/الطالبات.
 4. الممتحَن/ة الذي يقوم بتنزيل مهمة الامتحان سوف يُعتبر/تُعتبر كأنّه/ا قام/ت بإجراء الامتحان حتّى لو لم يقم/تقم بتقديم الامتحان.
 5. في الامتحانات مع أسئلة مفتوحة يكتب/تكتب فيها الطلّاب/الطالبات الإجابات على ورقة، تكون هناك إضافة وقت لمدّة 15 دقيقة من أجل المسح الضوئيّ للإجابات ورفعها على مهمة الامتحان المخصّصة لها على موقع ليمود. الأقسام مخوّلة لزيادة الوقت المحدّد للمسح الضوئيّ.
 6. الطلّاب/الطالبات الذين واجهوا خلال الامتحان مشاكل بالاتصالات منعتهم من إجراء الامتحان وتسليمه، عليهم إبلاغ محاضر/ة المساق بواسطة البريد الإلكتروني، بالهاتف النقّال، وسيُفحص استحقاقهم/ن لموعد خاص بحسب الصيغة التي ستحدّد لذلك الموعد (امتحان عبر الإنترنت أو عادي).

 

מחזור ראשון

שם המחלקה תאריך שעה
אמנויות הקול והמסך יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
הנדסה שנה א' יום חמישי 03 ספטמבר 2020 10:00
כימיה ומדעי החיים יום שלישי 15 ספטמבר 2020 10:00
כלכלה וחשבונאות יום שלישי 22 ספטמבר 2020 10:00
כלכלה ישומית וניהול יום שלישי 22 ספטמבר 2020 10:00
לוגיסטיקה יום שלישי 8 ספטמבר 2021 10:00
לימודים רב תחומיים יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00
מדעי המחשב יום רביעי 23 ספטמבר 2020 10:00
מינהל ומדיניות ציבורית יום רביעי 02 ספטמבר 2020 10:00
משפטים יום שלישי 08 ספטמבר 2020 10:00
משפטים (ערב) יום שישי 11 ספטמבר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א' יום שני 14 ספטמבר 2020 13:00
ניהול תעשייתי יום שני 7 ספטמבר 2020 10:00
עבודה סוציאלית יום שני 14 ספטמבר 2020 10:00
שיווק טכנולוגי יום שני 07 ספטמבר 2020 10:00
תקשורת יום רביעי 23 ספטמבר 2020 10:00
תרבות יצירה והפקה יום שלישי 08 ספטמבר 2020 10:00

 

מחזור שני

שם המחלקה תאריך שעה
אמנויות הקול והמסך יום ראשון 18 אוקטובר 2020 10:00
כימיה ומדעי החיים יום רביעי 21 אוקטובר 2020 13:00
כלכלה וחשבונאות יום שני 12 אוקטובר 2020 10:00
כלכלה ישומית וניהול יום שני 12 אוקטובר 2020 10:00
לוגיסטיקה יום רביעי 21 אוקטובר 2020 10:00
לימודים רב תחומיים יום חמישי 22 אוקטובר 2020 13:00
מדעי המחשב יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00
מינהל ומדיניות ציבורית יום חמישי 22 אוקטובר 2020 10:00
משפטים יום ראשון 11 אוקטובר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי יום שני 19 אוקטובר 2020 10:00
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר יום שני 19 אוקטובר 2020 10:00
ניהול תעשייתי יום רביעי 21 אוקטובר 2020 10:00
עבודה סוציאלית יום רביעי 14 אוקטובר 2020 10:00
שיווק טכנולוגי יום שלישי 20 אוקטובר 2020 10:00
שער לאקדמיה יום שלישי 20 אוקטובר 2020 10:00
תקשורת יום ראשון 18 אוקטובר 2020 10:00
תרבות יצירה והפקה יום שלישי 13 אוקטובר 2020 10:00

 

שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
אמנויות הקול והמסך א' 7 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
אמנויות הקול והמסך ב' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
אמנויות הקול והמסך ג' 5 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
אמנויות הקול והמסך ד' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
לימודים רב תחומיים א' 16 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
לימודים רב תחומיים ב' 11 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
לימודים רב תחומיים ג' 8 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
הנדסה שנה א' א' 8 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
כימיה ומדעי החיים א' 8 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
כלכלה וחשבונאות א' 11 בפבראור 2021 14 במרץ 2021
כלכלה וחשבונאות ב' 4 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
כלכלה וחשבונאות ג' 1 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
כלכלה וחשבונאות ד' 1 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
כלכלה יישומית וניהול א' 11 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
כלכלה יישומית וניהול ב' 4 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
כלכלה יישומית וניהול ג' 1 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
לוגיסטיקה א' 8 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
לוגיסטיקה ב' 7 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
לוגיסטיקה ג' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
מדעי המחשב א' 14 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
מדעי המחשב ב' 10 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
מדעי המחשב ג' 3 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
מינהל ומדיניות ציבורית א' 14 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
מינהל ומדיניות ציבורית ב' 11 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
מינהל ומדיניות ציבורית ג' 4 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
מינהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 3 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
שם המחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום תאריך סיום רישום/ביטול
משפטים א' 10 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
משפטים ב' 4 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
משפטים ג' 3 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
משפטים ד' 1 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר שנה א א' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול המשאב האנושי א' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול המשאב האנושי ב' 8 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול המשאב האנושי ג' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול המשאב האנושי (MA) א' + ב' 3 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול תעשייתי א' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול תעשייתי ב' 8 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
ניהול תעשייתי ג' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
עבודה סוציאלית א' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
עבודה סוציאלית ב' 7 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
עבודה סוציאלית ג' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
עבודה סוציאלית (MA) א' + ב' 3 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
קולנוע- הפקה ותיאוריה (MA) א' + ב' 3 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
שיווק טכנולוגי א' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
שיווק טכנולוגי ב' 4 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
שיווק טכנולוגי ג' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
שער לאקדמיה א' 8 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
תקשורת א' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
תקשורת ב' 7 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
תקשורת ג' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
תרבות יצירה והפקה א' 7 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
תרבות יצירה והפקה ב' 3 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
תרבות יצירה והפקה ג' 2 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
תרבות יצירה והפקה (MA)  ג' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
דו חוגי בתקשורת + שיווק טכנולוגי א' 9 בפברואר 2021 14 במרץ 2021
דו חוגי בתקשורת + רב תחומיים א' 16 בפברואר 2021 14 במרץ 2021